• kontakt
  • mapa serwisu
Współpraca z Ukrainą

Polsko – Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego inicjuje tworzenie trójstronnych Partnerstw polsko-niemiecko – ukraińskich szczególnie poprzez ośrodki w Krakowie, Opolu i Lublinie. Zorganizowaliśmy szereg wspólnych szkoleń i seminariów oraz podróże studyjne na Ukrainę umożliwiające akcję humanitarną ze strony niemieckich i polskich ośrodków szczególnie dla szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie we Lwowie. W czasie wszystkich Polsko-Niemieckich Sympozjów, zarówno dorocznych, jak i w Partnerstwach ponad 300 kolegów z Ukrainy mogło zapoznać się z nowoczesnym obrazem psychiatrii w Polsce i w Niemczech. Działania dyplomatyczne naszego niemieckiego zarządu doprowadziły do bilateralnej współpracy niemiecko- ukraińskiej w dziedzinie psychiatrii, a analogiczny projekt współpracy polsko- ukraińskiej został złożony przez polski zarząd Towarzystwa w polskim Ministerstwie Zdrowia. PNTZP inicjuje i inspiruje do wielkiej reformy opieki psychiatrycznej na wzór realizowanej już w wielu polsko-niemieckich Partnerstwach i przyjętej przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. Najbliższe Sympozjum PNTZP w Lublinie pt: „Wśród swoich...Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności” , w którym weźmie udział 18 kolegów z Ukrainy podsumowuje dotychczasową współpracę i kreśli plany na najbliższe lata współpracy w trójkącie polsko-niemiecko – ukraińskim.
Podróż studyjna na Ukrainę 2008 
(sprawozdanie)"Żyć, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie - w kierunku reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie"-


to nowy projekt realizowany przez Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Galicyjskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Projekt zakłada tworzenie reformy psychiatrii "od dołu" przygotowując współpracę sieci lokalnych organizacji i pracowników różnych grup zawodowych. Działania, które chcemy wprowadzić na Ukrainie są odzwierciedleniem sytuacji w Polsce, gdzie zanim została wprowadzona reforma funkcjonowało już wiele placówek działających w jej duchu wraz z odpowiednio wyszkolonymi pracownikami.
Zasadniczym celem projektu jest więc przygotowanie pracowników psychiatrii- pielęgniarek, psychologów, pedagogów, a w naszym przypadku szczególnie terapeutów zajęciowych do pracy z osobami chorującymi psychicznie w modelu środowiskowym. Projekt ma na celu zapoznanie profesjonalistów z Ukrainy z doświadczeniami polskich i niemieckich partnerów w zakresie budowy i prowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i organizowania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz różnych form samopomocy w środowiskach byłych pacjentów i ich rodzin. Wobec grupy docelowej terapeutów zajęciowych projekt zakłada szkolenie partnerów w zakresie udostępniania różnorodnych form rehabilitacji, w tym rehabilitacji zawodowej i programów aktywności zawodowej.
Chcemy również  uwrażliwić lokalne środowisko do przyjęcia osób po kryzysach psychicznych po ich wypisie ze szpitala psychiatrycznego. Szkolenia obejmą programy edukacji i sposobów przekazywania informacji obalających mity i stereotypy poprzez dostarczenie wiedzy o osobach chorujących psychicznie.

Wszystkie te cele służą polepszeniu jakości opieki psychiatrycznej na Ukrainie i zmianie pozycji społecznej osób chorujących psychicznie, przeciwdziałaniu nietolerancji wobec nich, wykluczeniu i dyskryminacji, a ostatecznie umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jak również wprowadzeniu reformy opieki psychiatrycznej i umiejętnego jej realizowania. Pierwszy etap programu odbędzie się w dniach 12-17.04.2010 i  obejmować będzie szkolenie i doradztwo polskich terapeutów zajęciowych w placówkach we Lwowie. 
Realizacja WEBs