• kontakt
  • mapa serwisu
Statut Towarzystwa

STATUT POLSKO – NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 


Preambuła


 

Pomni faktu, iż odpowiedzialność za chorych i upośledzonych psychicznie należy do najważniejszych zadań wspólnoty społecznej oraz że odpowiedzialność za prawa psychiczne chorych i upośledzonych jest niepodzielna w obliczu okrutnych doświadczeń przeszłości, mając także na uwadze wspólne życzenie psychiatrów oraz innych pracowników opieki społecznej w Republice Federalnej Niemiec i w Rzeczypospolitej Polskiej – życzenie pogłębiania nawiązanych w ostatnich latach stosunków, wspierania obustronnej wymiany myśli oraz współpracy dla polepszenia opieki psychiatrycznej w obu krajach powołuje się Polsko – Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego i Niemiecko-Polskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego.Paragraf 1Cele towarzystwa1. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz umacniania  i rozbudowy wzajemnych kontaktów między psychiatrią w Polsce i Republice Federalnej Niemiec w zakresie działalności leczniczej, naukowej oraz współpraca rozwijająca opiekę nad chorymi psychicznie w obu państwach. Działalność Towarzystwa służy więc celom humanitarnym i zbliżeniu między narodami.

2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

a.  Rozwój bezpośredniej i dwustronnej współpracy między ośrodkami psychiatrycznymi w obu państwach.

b.  Wymianę w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych ośrodków współpracujących.

c.  Wspieranie w ośrodkach współpracujących inicjatywy mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych psychicznie.

d.  Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań chorych psychicznie, ich rodzin i pracowników tych ośrodków.

e.  Działalność wydawniczą, mającą na celu realizację celów statutowych.

f.  Organizowanie co najmniej raz w roku konferencji w kolejnych ośrodkach, wymiennie w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec, związanych tematycznie z realizowaną współpracą.Paragraf 2


Nazwa i siedziba Towarzystwa1. Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zaś Niemiecko- Polskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w Sądzie Okręgowym w Münster i posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, a także poza ich granicami.
3. Siedzibą władz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest Kraków.
4. Siedzibą władz Niemiecko- Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest Münster.

 Paragraf 3


Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Paragraf 4


Członkowie Towarzystwa  1. Członkostwo Towarzystwa może mieć charakter rzeczywisty lub wspierający.
  2. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być obywatel Polski, obywatel Republiki Federalnej Niemiec lub inny cudzoziemiec, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa, działa w zakresie zdrowia psychicznego i uzyska opinię polecającą dwóch członków, a także złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
  3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać finansowo cele Towarzystwa, uzyska opinię polecającą dwóch członków Zarządu i złoży pisemny wniosek.
  4. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.

 Paragraf 5


Prawa i obowiązki członków Towarzystwa


1. Członkowie rzeczywiści maja określone prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.
2. Korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd.

3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w ust. 1.pkt. b i c. Sposób korzystania z uprawnień określa Zarząd w drodze Uchwały.
3. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do przestrzegania Statutu i postanowień organów Towarzystwa, do włączania się w miarę możliwości w realizowanie celów Towarzystwa i do opłacania składek członkowskich.Paragraf 6


Ustanie członkostwa


1. Członkostwo Towarzystwa ustaje w wyniku:
a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, wystąpienie jest skuteczne z terminem 3- miesięcznym i ustaje z końcem roku kalendarzowego.
b. Skreślenia z listy członków na skutek 2- letniego zalegania z opłatą składek członkowskich.

c. Wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek albo też na karę zakazu wykonywania zawodu.

d. Wykluczenie z Towarzystwa w przypadku nieprzestrzegania statutu, uchwał władz Towarzystwa lub też naruszania zasad współżycia społecznego.

e. Śmierci.

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie Z Towarzystwa następuje na podstawie prawomocnej uchwały  Zarządu. Uchwałę o wykluczeniu Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały - odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia pojęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.Paragraf 7


Władze Towarzystwa

1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne zgromadzenie.
b. Zarząd.

c. Komisja rewizyjna.

2. Członkowie wspierający Towarzystwa mogą utworzyć Kuratorium, któremu przysługują uprawnienia doradcze. Regulamin działania Kuratorium określa Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata.
4. Uchwały - za wyjątkiem przypadków określonych w statucie - zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Paragraf 8


Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą  udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie rzeczywiści Towarzystwa, a z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone.Paragraf 9


Kompetencje Walnego Zgromadzenia


1. Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. Uchwalanie programu działalności Towarzystwa.
b. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
c. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
e. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa.
f. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa.
g. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
h. Ustalanie wysokości składek członkowskich.Paragraf 10


Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd corocznie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 członków, w ciągu 6 tygodni od otrzymania żądania , wniosku lub podjęcia uchwały, zamieszczając w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku, Zarząd zawiadamia co najmniej na  4 tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.
Paragraf 11


Walne Zgromadzenie Delegatów


1. W wypadku jeśli liczba członków Towarzystwa przekroczy 60 osób, zamiast walnego zebrania członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie Delegatów.
2. Szczegółowy sposób wyłaniania delegatów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Zarząd, przy czym zasadą jest, że delegat przypada na 5-ciu członków.
3. Kadencja delegatów trwa do chwili wyłonienia delegatów na następne Walne Zgromadzenie Delegatów.
4. Członkowie wspierający Towarzystwa nie wyłaniają delegatów, lecz uczestniczą w zebraniu delegatów głosem doradczym.


Paragraf 12


Zarząd Towarzystwa


1. Zarząd składa się z 20 osób i wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. Ponadto Zarząd może dokonać wyboru do 3 wiceprezesów.
2. Połowę Zarządu stanowią obywatele polscy, połowę zaś obywatele Republiki Federalnej Niemiec, przy czym Prezesem Zarządu jest na przemian w kolejnych kadencjach obywatel Polski i obywatel Republiki Federalnej Niemiec, a pierwszym wiceprezesem obywatel drugiego kraju.
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział ponadto z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających Towarzystwa, wskazani przez Kuratorium.
4. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych władz; uchwala swój regulamin.
5. Towarzystwo może być reprezentowane na zewnątrz w sprawach prawnych i innych oficjalnych przez dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
6. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
a. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
b. Ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jeśli on nie może przez Sekretarza, nie rzadziej niż na pół roku. Zawiadomienie powinno zawierać porządek dnia, a głosy w sprawach formalnych członkowie Zarządu mogą wyrażać na piśmie.
8. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Uchwały Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących członków.


Paragraf 13


Sekretarz


Sekretarz prowadzi protokoły posiedzeń Zarządu i Walnych Zgromadzeń.
Protokoły są po podpisaniu przez niego przesyłane członkom Zarządu i członkom Towarzystwa.


Paragraf 14


Skarbnik


Skarbnik zarządza kasą i prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami książkę przychodów i wydatków Towarzystwa. Ma obowiązek przedstawienia Zarządowi rocznych sprawozdań finansowych.Paragraf 15


Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, w połowie obywateli polskich w połowie zaś obywateli Republiki Federalnej Niemiec i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa.
b. Kontrola opłacania składek członkowskich.
c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
d. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
4. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności Towarzystwa co najmniej raz na 3 lata.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu w dokumentację Towarzystwa.Paragraf 16


Majątek Towarzystwa


1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, udzielania pełnomocnictw oraz do ważności innych pism i dokumentów wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i innego członka Zarządu.Paragraf 17


Zmiana statutu


1. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.Paragraf 18


Rozwiązanie Towarzystwa


1. Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.
2. W razie likwidacji Towarzystwa likwidatorów powołuje Zarząd spośród członków Towarzystwa lub spoza ich grona.
3. Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa przeznacza się na rzecz innego stowarzyszenia lub fundacji o najbardziej zbliżonych celach.

 

 


 


 


  
Realizacja WEBs